Diện Tích, Chu Vi Hình Bình Hành

I. Định Nghiã Hình Bình Hành

Trong hình học, tứ giác có các cạnh đối song song hay một hình thang có hai cạnh bên song song, được gọi là hình bình hành .

II. Tính Chất Hình Bình Hành

Hình Bình Hành có các tính chất như sau:

+ Các cạnh đối song song và bằng nhau.

+ Các góc đối bằng nhau.

+ Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

III. Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Bình Hành Trong Hình Học

a) Trong hình học tứ giác mà có các cạnh đối song song được gọi là hình bình hành.

b) Trong hình học tứ giác mà có các cạnh đối bằng nhau được gọi là hình bình hành.

c) Trong hình học tứ giác mà có hai cạnh đối song song và bằng nhau được gọi là hình bình hành.

d) Trong hình học tứ giác mà có các góc đối bằng nhau được gọi là hình bình hành.

e) Trong hình học tứ giác mà có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường được gọi là hình bình hành.

f) Trong hình học tứ giác mà có hai cạnh đáy bằng nhau được gọi là hình bình hành.

IV. Diện tích Hinh Bình Hành

  1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành

S = a x h

Trong đó: h độ dài đường cao hạ xuống cạnh a

 

Công thức, cách tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành
2. Ví Dụ Tính Diện Tích Hình Bình Hành
Ta có hình bình hành ABCD với chiều cao hạn xuống cạnh CD là 5 cm và chiều dài CD là 15 cm. Yêu cầu: Tính diện tích hình binh hành ABCD.
Giải:
Áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành ta có
S= 5* 15 = 75 cm^2
V. Chu Vi Hinh Bình Hành
1. Công Thức Tính Chu Vi Hình Bình Hành
Chu vi hình bình hành sẽ bằng 2 lần tổng 2 cạnh kề nhau C=2(a+b).
2. Ví Dụ Tính Chu Vi Hình Bình Hành
Ta có hình bình hành ABCD với độ dài cạnh bên BC là 7 cm và chiều dài CD là 15 cm. Yêu cầu: Tính chu vi hình binh hành ABCD.
Giải:
Áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành ta có
S=2* (7+ 15 )= 44 cm
BẦU TRỜI TRI THỨ CHÚC BẠN LUÔN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP.
Diện Tích, Chu Vi Hình Bình Hành
5 (100%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *