Chu Vi và Diện Tích Hình Thang

Khá nhiều các công thức và bài tập về hình thang được sử dụng. Tuy nhiên, Công thức tính diện tích hình thang và công thức chu vi hình thang là được sử dụng nhiều nhất. Bài viết sau sẽ đưa ra 2 công thức tính diện tích và chu vi của hình thang dễ thuộc và áp dụng nhất.

I. Khái Niệm Hình Thang 

Trong hình học, một tứ giác lồi có hai cạnh song song được gọi là hình thang. Khi đó, hai cạnh song song chính là hai cạnh đáy hình thang, còn lại là các cạnh bên.

                                                                                                 (Hình 1 )

II. Các Loại Hình Thang

Trong hình học, hình thang có 2 dạng đặc biệt

III. Công Thức Tình Diện Tích Hình Thang và Bài Tập

1. Công thức tình diện tích hình thang

Cho hình thang ABCD, hai cạnh đáy DC=a, AB= b, chiều cao h.

Ta có: Diện tích của hình thang được tính bằng chiều cao nhân với trung bình cộng của hai cạnh đáy:

2. Bài tập ví dụ

    1. Cho hình thang ABCD như hình 1, trong đó cạnh đáy lớn AB= 15cm, cạnh đáy bé CD= 13 cm , chiều cao h = 7 cm. Áp dụng công thức tính diện tích hình thang

    Ta tinh được diện tích hình thang là S = 7 * ( (15 +13)/2) = 98 cm^2

IV. Công Thức Tình Chu Vi Hình Thang và Bài Tập

1. Chu vi hình thang 

Chu vi hình thang được tính bằng tổng độ dài tất cả các cạnh của hình thang

  1. P= AB + BC + CD + DA

2. Ví du ứng dụng 

Cho hình thang ABCD như hình 1, trong đó cạnh đáy lớn AB=15 cm, cạnh đáy bé CD=13 cm, cạnh bên AD= 3 cm, BC = 5 cm. Hãy tính chu vi hình thang ABCD.

Áp dụng công thức tính chu vi hình thang ta có P= AB + BC + CD + DA

=> P = 15 + 13 + 3 + 5 = 36 cm.

 

BẦU TRỜI TRI THỨ CHÚC BẠN LUÔN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

bình luân

Liên kết được trả phí