Công Thức Tính Chu Vi và Diện Tích Hình Tròn

Tổng hợp kiến thức về hình tròn trong Hình Học bao gồm công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn và bài tập vận dụng. Để nắm vứng các kiến thức về phần này các em tham khảo các thông tin sau nhé!

I. Khái Niệm Hình Tròn 

Trong hình học phẳng, trên một mặt phẳng thì một hình tròn nằm bên trong đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

II. Công Thức Tính Diện Tích Hình Tròn Và Bài Tập

Kiến thức về hình học rất phổ biến và quan trọng, cũng là kiến thức nền tảng và vô cùng quan trọng giúp các em học sinh, sinh viên hoặc những người có công việc liên quan đến tính toán và đo đạc như kỹ sư, thiết kế. Do vậy mà các em cần nắm vững công thức tính chu vi hình tròn, diện tích hình tròn hay công thức tính diện tích tam giác.

1, Khái niệm diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

2, Công thức tính diện tích hình tròn

Hoặc

Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn
Trong đó:

  • r: Bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • π = Hằng số PI bằng 3.14

3, Vi dụ về bài tập tinh diện tích hình tròn

Để bài: Ta có một hình tròn C có đường kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn C bằng bao nhiêu?

Cách 1: Áp dụng công thức Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Ta co r = 1/2 * d = 1/2 * 10 = 5 cm

=> S = 5^2 * 3,14 = 78,5 cm^2

Cách 2: Áp dụng công thức Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Ta có d = 10 cm

=> A = 10^2/ 4 * 3,14 = 78,5 cm^2

Lưu ý: Khi gặp bài tạp tính diện tích hình tròn, học sinh chu ý kỹ đề bài đã cho thông tin bán kính hay đường kính để không bị mắc lỗi tính toán.

III. Công Thức Tính Chu Vi Hình Tròn Và Bài Tập

1, Khái niệm chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức của chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với pi hay 2 lần bán kính nhân pi

Công thức tính chu vi hình tròn bằng tích đường kính nhân với PI

2, Công thức tính chu vi hình tròn 

TRONG ĐÓ:

  • C: kí hiệu cho chu vi hình tròn
  • R: kí hiệu cho bán kính hình tròn
  • D: kí hiệu cho đường kính hình tròn
  • PI :3.14 ( Hằng số)

3, Ví dụ về bài tập tính chu vi hình tròn 

Đề bài: Ta có bán kính của hình tròn R = 4cm, đường kính D = 8cm. Tính chu vi diện tích hình tròn đó.

Cách 1: Áp dụng công thức C=D X Pi

Ta có D= 8 cm

=> C = 8*3,14 = 25,12 cm

Cách 2: Áp dụng công thức C = (R X 2) X Pi

Ta có R = 4 cm

=> C = (4*2) * 3,14= 25,12 cm

Lưu ý: Khi gặp bài tạp tính chu vi hình tròn, học sinh chu ý kỹ đề bài đã cho thông tin bán kính hay đường kính để không bị mắc lỗi tính toán.

BẦU TRỜI TRI THỨ CHÚC BẠN LUÔN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

bình luân