Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ngày 3/2/1930 là ngày đánh dấu một sự kiện trọng đại của nước Việt Nam. Ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, là một bước ngoặc quan trọng của cách mạng Việt Nam. Là một sự kiện đánh dấu một con đường phát triển rộng mở của dân tộc ta.

 

Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

Vào những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 thì chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang chế độ để quốc chủ nghĩa. Nhờ đó mà các nước tư bản đế quốc càng bóc lột sức lao động của nhân dân lao động trong nước và xâm lược, áp bức các dân tộc thuộc địa. Từ đó thì cuộc sống của nhân dân lao động các nước càng ngày cơ cực, khổ sở bởi thế mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt hơn. Từ đây phong trào khởi nghĩa của nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn để dành quyền tự do dân tộc.

Điển hình như chiến thắng của cách mạng tháng mười Nga năm 1917 đã giúp chủ nghĩa Mác – Lênin từ lý luận chuyển tới hiện thực, có được một cuộc sống mới cho nhân dân lao động, một thời đại mới chống lại để quốc, giải phóng dân tộc dành quyền tự do. Cách mạng tháng mười Nga là một sự kiện, một tấm gương sáng trong công cuộc giải phóng dân tộc, mở ra một thời kỳ mới cho nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Ngoài cuộc cách mạng tháng mười Nga thì có rất nhiều sự kiện khác được xảy ra, vào tháng 3/1919 sự ra đời của Quốc Tế Cộng Sản đã giúp phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nó cũng là động lực lớn cho cách mạng Việt Nam, ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam cũng từ đó được thành lập nhằm dành sự tự do cho nhân dân lao động và thoát khỏi cảnh áp bức của thực dân chủ nghĩa.

Năm 1858, Thực dân Pháp đã nổ súng tấn công xâm lược và xây dựng bộ máy thống trị tại Việt Nam, nước ta trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Thực dân Pháp đã bóc lột áp bức nhân dân ta kiệt sức, về chính trị thì chúng thực hiện chính sách cai trị thực dân. Xóa bỏ mọi quyền đối nội, đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn, không chỉ thế chúng còn chia rẽ nước ta thành 3 nơi : Bắc Kỳ , Nam Kỳ và Trung Kỳ và mỗi nơi có một chế độ cai trị khác nhau. Thực dân Pháp đã cấu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế và áp bức đối với dân tộc Việt Nam.

Không chỉ áp bức về chính trị thì về kinh tế thực dân Pháp đã bóc lột , cướp trắng đồng ruộng của dân để lập các đồn điền nhằm khai thác tài nguyên của nước ta. Xây dựng các cơ sở công nghiệp , đường giao thông, bến cảng thực hiện chính sách khai thác thuộc địa.

Đối với văn hóa, thì chúng đã triệt để chính sách văn hóa nô dịch, tuyên truyền khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, truyền cho dân tộc ta những thói quen, ý nghĩ xấu. Hạn chế cho chúng ta tiếp xúc những nền văn hóa phát triển của thế giới vào Việt Nam.

Dưới sự tác động chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với xã hội Việt Nam, thì sự căm thù của nhân dân ngày càng mạnh mẽ, bên cạnh đó cũng có một số bộ phận giai cấp địa chủ hỗ trợ giúp nhân dân tham gia đấu tranh chống Pháp với nhiều hình thức và mức độ khác nhau.

Ở Việt Nam thì giai cấp nông dân có số lượng đông nhất, dưới sự bóc lột của thực dân cùng với nhiều chế độ áp bức thì lòng căm phẫn ngày càng tăng lên khiến họ càng ý chí quyết tâm khởi nghĩa lật đổ ách đô hộ dành quyền tự do dân tộc.

Từ đó giai cấp công nhân Việt Nam được ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, hầu như đều xuất thân từ giai cấp nông dân.

Giai cấp tư sản Việt Nam cũng bị thực dân Pháp chèn ép, nên kinh tế và địa vị trong xã hội nhỏ và yếu, từ đó lòng yêu nước của họ cũng ở một mức độ nhất định nào đó. Tầng lớp tiểu tư sản cũng bị chúng áp bức thậm tệ với lòng yêu nước thì lòng căm thù với thực dân Pháp ngày một lớn trong mỗi người.

Dù ở tầng lớp nào thì cũng đều có những người yêu nước ,căm thù chế độ áp bức tột độ của thực dân Pháp. Bởi thế các tầng lớp đã liên lạc với nhau và quyết tâm khởi nghĩa phong trào nhằm lật đổ chế độ thực dân dành lại quyền tự do cho dân tộc. Đã có nhiều phong trào yêu nước được khởi nghĩa nhưng đều thất bại, phong trào Cần Vương là một trong những phong trào khởi nghĩa của những người có lòng yêu nước do giai cấp phong kiến lãnh đạo chấm dứt ở cuối thế kỷ XIX với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng. Từ những năm sau thì đây không còn là phong trào tiêu biểu, và có nhiều phong trào nông dân được khởi nghĩa nhưng kết quả đều thất bại.

Dù thất bại ở nhiều phong trào nhưng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam ngày một lớn, ý chí lật đổ thực dân Pháp ngày một lớn hơn. Chúng ta chỉ cần có một đường lối đúng đắn với lòng quyết tâm cao hơn nữa thì sẽ dành được kết quả như mong đợi.

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với Nguyễn Ái Quốc

Khi dân tộc ta đang khủng hoảng với nhiều cuộc cách mạng, phong trào thất bại thì ngày 5/6/1911 một người thanh niên trẻ là Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước với một con đường mới. Người đã đi nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ để tìm những đường lối chính sách đánh đổ chế độ thực dân Pháp. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp và tham gia Đảng Xã hội Pháp năm 1919.

ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam

Tại hội nghị Véc xây vào tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt cho những người yêu nước Việt Nam đã gửi bản yêu sách 8 điểm tới hội nghị.

Đến tháng 7 / 1920,  “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê nin đã được Nguyễn Ái Quốc đọc và khi đó người đã ngẫm ra con đường cứu nước của mình là đúng đắn.

Tháng 12/1920 tại đại hội Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tán thành bỏ phiếu Quốc tế III  và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và là người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đây là dấu mốc lịch sử giúp Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lê nin và còn là tiền đề của con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

Từ những lần tham gia các phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, đường lối chính sách đúng đắn, Người đã xúc tiến truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, chỉ ra phương hướng chiến lược với cách mạng Việt Nam và kế hoạch để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vào các năm 1921 đến 1930, Người đã truyền bá mạnh về chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, và chuẩn bị các thủ tục cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc cũng nói rõ muốn thành công chúng ta cần có Đảng, có những người lãnh đạo sáng suốt, những người chỉ đường cho cuộc cách mạng sắp tới.

Người đã viết nhiều bài báo, tham gia nhiều tham luận của các đại hội, hội nghị quốc tế nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. Đó cũng là những việc thiết yếu cho ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những ngày tháng truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin và những hoạt động tham luận các đại hội không mệt mỏi thì Nguyễn Ái Quốc và các tiền bối đã có những điều kiện thành lập Đảng ngày càng chín muồi.

Sau nhiều ngày thì hội nghị đã quyết định hợp nhất nhiều tổ chức Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Những văn kiện ở hội nghị đều do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã được hội nghị đồng ý. Thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thì hội nghị đã thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào và toàn dân trong ngày thành lập Đảng.

Qua nhiều lần bàn bạc thì đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã thống nhất lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý nghĩa của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời sau nhiều phong trào đấu tranh giai cấp, đó cũng là thời kì khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam với chủ nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Đây cũng là sự kiện trọng đại trong lịch sử, là một bước ngoặc, mở ra một con đường phát triển dân tộc Việt Nam ngày một rộng lớn và dành lại được quyền tự do dưới thực dân Pháp.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp hoàn hảo giữa chính sách của chủ nghĩa Mác – Lênin và các phong trào công nhân, yêu nước của nhân dân Việt Nam. Và luôn nhớ tới vị lãnh tụ vĩ đại Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước với đường lối chính sách đúng đắn.

Đây là niềm tự hào đối với mỗi người dân Việt Nam về Đảng Cộng sản Việt Nam, biết ơn tới Nguyễn Ái Quốc người đã tìm ra đường lối chính sách đúng đắn giúp dân tộc ta dành lại quyền tự do dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và dành thắng lợi cũng ảnh hưởng lớn tới các phong trào đấu tranh dân tộc của các nước trên toàn thế giới.

 

 

BÌNH LUẬN FACEBOOK

bình luân